Reino

Filo

Clase

Orden

Familia

Animalia

Artropoda

Insecta

Hymenoptera

Vespidae

Lista de géneros

Agelaia

Alphamenes

Ancistroceroides

Ancistrocerus

Angiopolybia

Apoica

Brachygastra

Cephalastor

Chartergellus

Charterginus

Clypearia

Epipona

Eumenes

Euodynerus

Gamma

Gastrodynerus

Hypalastoroides

Hypancistrocerus

Leipomeles

Leptochilus

Metapolybia

Minixi

Mischocyttarus

Monobia

Montezumia

Nectariella

Omicron

Pachodynerus

Pachymenes

Parachartergus

Parancistocerus

Parancistrocerus

Pararhaphidoglossa

Parazumia

Polistes

Polybia

Protopolybia

Pseudacaromenes

Pseudodynerus

Pseudopolybia

Santamenes

Stenodynerus

Stenosigma

Synoeca

Zeta

Zethus